Trzy generacje zbąszyńskich „koźlarzy”. Rozmowy – Dr Agnieszka Drożdżewska, Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski

Rejestracja audio-wizualna poświęcona jest praktyce dudziarskiej w zachodniej Wielkopolsce – w Regionie Kozła, gdzie gra się na najwiekszych rodzajach instrumentów dudowych – „kozłach” (czarnym, weselnym i białym, ślubnym). Zagadnienie to zostało podjęte w rozmowach z przedstawicielami trzech generacji zbąszyńskich „koźlarzy”. Obejmuje zatem okres około siedemdziesięciu lat, od połowy XX wieku do naszych czasów. Omawiane są początki zainteresowań muzycznych rozmówców, ich edukacja, działalność artystyczna i pedagogiczna. Wyrażane są opinie muzykantów o rzeczywistości muzycznej Zbąszynia i okolic, o „koźlarskiej” muzyce – dawniej i obecnie. Szczególną uwagę poświęcono zbąszyńskiej szkole muzycznej, mającej klasę instrumentów ludowych.

Agnieszka Drożdżewska w latach 1999–2004 odbyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2010 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna. Działalność naukowa. Ruch koncertowy, wydaną w 2012 r. w serii „Musicologica Wratislaviensia”. Za tę książkę otrzymała dwie prestiżowe nagrody – „Leopoldina 2012” przyznawaną przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta 2012 przyznawaną przez Sekcję Muzykologów ZKP. W 2017 opublikowała monografię Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i I poł. XX wieku. W roku 2010 za pracę artystyczną i organizacyjną została wyróżniona Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2010 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badania naukowe prowadzi w ramach Zakładu Muzykologii Historycznej. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Muzykologii ds. dydaktycznych. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (Wrocław, Kraków, Poznań, Praga, Opole-Nysa, Częstochowa-Jasna Góra, Ostromecko i in.). Publikuje artykuły w periodykach fachowych, księgach konferencyjnych i zeszytach naukowych. Uczestniczyła w polsko-czeskim programie badawczym Kultura muzyczna Śląska do 1741 roku z perspektywy polskiej i czeskiej (realizowanym w latach 2010–2012), organizowanym przez Instytut Sztuki PAN, Katedrę Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ústav hudební vědy (Univerzita Karlova v Praze). Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół życia muzycznego na Śląsku w zakresie: edukacji muzycznej i muzykologii, życia koncertowego i teatralnego, budownictwa organów oraz lokalnej twórczości, którą prezentuje zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej (jako śpiewaczka dokonała m.in. prawykonań kompozycji Johanna Martina Prandla, Johanna Georga Clementa, o. Amanda Ivančicia i Józefa Elsnera, zarejestrowanych na płytach CD). Ostatnio wzięła udział w nagraniu 3 CD w ramach projektu „Bibliotheca Rudolphina”. Współpracuje z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem w zakresie prac dotyczących kolekcji muzycznych ze Śląska przechowywanych w Opolu, Dreźnie i Wrocławiu. Koordynator prac w zakresie katalogowania źródeł muzycznych z Archiwum Jasnogórskiego w programie NIFC „Dziedzictwo muzyki polskiej”. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą muzyce w teatrach na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku i początkach XIX wieku. Uczestniczka programu IMIT „Muzyczne białe plamy” w latach 2020/2021 (wspólnie z prof. Zbigniewem Przerembskim i mgr Joanną Gul realizuje projekt Najstarsi muzycy Regionu Kozła na fotografiach ze zbiorów Fundacji TRES. Baza danych). 

Nagranie: dr Agnieszka Drożdżewska


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *