Modelowanie sprzężenia pola akustycznego i pola przepływu na przykładzie fletu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego – Daniel Adamczyk

Przedmiotem badań niniejszego referatu jest wykorzystanie wybranych metod obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) oraz obliczeniowej aeroakustyki (ang. CAA) w celu stworzenia modelu sprzężenia pola akustycznego i pola przepływu we flecie historycznym pochodzącym ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W początkowych rozważaniach zostaną przedstawione wybrane zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów oraz aeroakustyki. Następnie wybrane narzędzia obliczeniowe zostaną porównane ze sobą oraz zostaną przedstawione ich korzyści i ograniczenia. W kolejnej części referatu zostanie przedstawiony sposób implementacji badanego przypadku do oprogramowania opartego na wolnej licencji – OpenFOAM.

Daniel Adamczyk w 2018 r. ukończył PSM II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie na Wydziale Fortepianu. W 2019 r. obronił pracę inżynierską na Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku Inżynieria Akustyczna. W czasie studiów wielokrotnie brał udział w konferencjach naukowych związanych z akustyką. Dwukrotnie został laureatem Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Inżynierii Akustycznej.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *