Obój miłosny i inne instrumenty cystersów w Lubiążu w pierwszych dekadach XVIII w. Próba rekonstrukcji składu zespołu na podstawie zachowanych rękopisów muzycznych

W wyniku prowadzonych przeze mnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie badań proweniencyjnych w obrębie kolekcji muzykaliów cystersów z prowincji śląskiej, wyodrębniłam najstarsze – pochodzące z pierwszych dekad XVIII wieku – klasztorne rękopisy muzyczne z muzyką wokalno-instrumentalną. Cztery źródła z Kamieńca Ząbkowickiego zawierają jedynie partie przeznaczone na podstawowy skład instrumentalny. Natomiast kolekcja ponad 20 rękopisów, powstałych przed 1738 rokiem w Lubiążu, przynosi nowe wiadomości o wielkości i instrumentarium tamtejszego zespołu klasztornego. Jego skład dorównywał największym orkiestrom tego okresu. Analizowany materiał zawiera m.in. jedną z najwcześniejszych zachowanych partii dla oboju d’amore na Śląsku i jest doskonałym przykładem szybkiej transmisji nie tylko nowego repertuaru, ale także nowych instrumentów.  Kolejnym ciekawym instrumentem jest chalumeau, niezwykle popularne w owym czasie na dworze wiedeńskim oraz szereg innych. Moje wystąpienie (powstałe na uboczu prowadzonych badań proweniencyjnych) będzie miało charakter informacyjny, chciałabym przekazać właściwym badaczom dziedziny informacje o nieistniejącym, jednak wyjątkowym instrumentarium. 

Ewa Hauptman-Fischer jest absolwentką Instytutu Muzykologii UW oraz podyplomowych studiów w zakresie Informacji Naukowej. Pracuje w Gabinecie Zbiorów Muzycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie gdzie kataloguje muzykalia z dawnego Śląska do międzynarodowej bazy źródeł muzycznych RISM. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na źródłach muzycznych, szczególnie na kolekcjach klasztornych. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą kultury muzycznej śląskich cystersów (pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jeża). Najważniejsze publikacje Ewy Hauptman-Fischer dostępne są online: https://uw.academia.edu/EwaHauptmanFischer Wyniki swoich badań prezentuje także na krajowych i zagranicznych konferencjach bibliotecznych i muzykologicznych.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *